Rubriky
Blog

Pomáhá ayahuasca i u poruch příjmu potravy?

Ayahuasca, psychedelikum připravované z liány Banisteropsis caapi, popřípadě dalších rostlin, má potenciál zlepšovat život v mnoha jeho aspektech. Pakliže se mezi čtenáři tohoto článku objeví takoví, kteří nemají představu, co to ayahuasca je, základní informace se mohou dočíst zde.

Lidé, kteří zakusili její sílu, pro to měli různé důvody od zvědavosti, seberozvoje až po řešení vážného problému. Nejčastěji se ve výzkumech můžeme setkat se schopností ayahuascy léčit deprese, úzkosti, závislosti nebo posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). O čem se však mluví výrazně méně je její možné využití při léčbě poruch příjmu potravy. Některé možné příčiny poruch příjmu potravy jsou nápadně podobné těm u závilostí nebo PTSD a depresi, úzkosti pak patří mezi jejich symptomy. Není porucha příjmu potravy jen odlišná manifestace podobných příčin jako třeba u výše zmíněných psychických obtížích?


Tento článek primárně vychází ze studie Nourishing the Spirit: Exploratory Research on Ayahuasca Experiences along the Continuum of Recovery from Eating Disorders (2017).

Co se skrývá pod pojmem poruchy příjmu potravy?

Porucha příjmu potravy (PPP) je souhrnný název pro multifaktoriální psychiatrická onemocnění, jako jsou anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání. Méně časté jsou poruchy jako bigorexie (touha po objemu) a orthorexie (striktní odmítání nezdravé stravy). V tomto článku se zaměřím pouze na anorexii a bulimii.

Anorexie je úmyslné hubnutí, kterého nemocní dosahují úplnou nebo maximální restrikcí jídla a zvracením (u bulimie fázemi přejídání, zvracení a hladovění), excesivním cvičením a užíváním laxativ. Nemoci mohou přecházet mezi sebou, nelze je ale absolutně zahrnout pod jeden pojem. Jídlo a narušené vnímání vlastního těla je jejich společným jmenovatelem, ovšem symptomatika se liší (např. v BMI, obsesivním chování, hormonální produkci).

Jako většina psychiatrických onemocnění mají poruchy příjmu potravy psychologickou příčinu a projevují se i somaticky. Vlivem těchto onemocnění může dojít k úmrtím (např. prasknutí žaludku, žaludečního vředu, jícnu, selhání životně důležitých orgánů). Některé výzkumy poukazují i na úbytek mozkové tkáně v souvislosti se zvětšováním mozkových komor a malnutricí, ireverzibilní změna nebo vliv na funkci mozku však prokázány s jistotou nebyly.

Příčina a léčba poruch příjmu potravy jsou záhady, které odborníci doposud nerozluštili. K rozvoji nemoci přispívá spíše řada rizikových faktorů než jedna příčina. Těmi se myslí nejčastěji traumatická událost (sexuální zneužívání, separace a pocity odloučení či rodinné problémy, porodní trauma) a osobnostní faktory (impulzivita, perfekcionismus, obsedantně-kompulzivní osobnost). Riziko se skrývá i v současném kultu štíhlosti zprostředkovávaném médii.

Pakliže se v etiologii nemoci objevuje trauma, nemoc vzniká pravděpodobně z nezpracovaných negativních emocí (pocitu studu, deprese) a porucha je pokus tyto pocity oslabit. Je dobré si povšimnout, že stejné schéma se objevuje i u osob závislých na návykových látkách a u poruch osobnosti.

Ayahuasca jako pokrm pro duši

Na konferenci Psychedelic Science 2017 byla odprezentována výzkumná studie Nourishing the Spirit: Exploratory Research on Ayahuasca Experiences along the Continuum of Recovery from Eating Disorders, která je zatím jedinou existující studií zabývající se ayahuascou a poruchami příjmu potravy (PPP). Jedná se o kvalitativní studii o vzorku 16 osob (14 žen a 2 muži), z nichž 10 trpělo mentální anorexií a 6 mentální bulimií (v různé fázi onemocnění nebo zotavování). S účastníky byly realizovány polostrukturované rozhovory, které byly zpracovány tématickou analýzou. Účastníci uváděli různé symptomy typické pro PPP jako úzkosti, deprese, problémové užívaní drog, sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu. Různý byl i počet absolvovaných sezení s ayahuascou, ten se pohyboval od 1 do 30.

Ze studie vychází, že ayahuasca působí ku změně nemoci po třech stránkách, a to psychologické, fyzické a kontextuální (včetně důležitosti sezení a následné péče, tzv. after-care).

Participanti uváděli zejména subjektivní změnu vzorců chování, pokles myšlenek spojených s poruchou, úbytek deprese a úzkostí, snížení užívání návykových látek, sebevražedných myšlenek nebo sebepoškozování, lepší vztah s vlastním tělem a náhlá uvědomení si svého těla jako „daru“. Jedna z žen vypověděla, že ačkoliv jí zkušenost s ayahuascou nevyléčila poruchu příjmu potravy, umožnila jí znovu prožít, jaké je to žít bez nemoci a dodala odhodlání a motivaci k další léčbě. Dalšími tématy bylo řešení existenciálních problémů a kladné změny v sebevědomí, sebedůvěře, sebeodpuštění, sebelásce, sebeúctě a regulaci emocí. Působení ayahuascy ale nebylo vždy jednosměrné. Některé výpovědi reflektovaly zhoršení symptomů bezprostředně po užití, ale po nějaké době došlo ke stabilizaci a zlepšení v různých psychologických aspektech nemoci, hlavně po již zmiňované emoční stránce.

Z těchto svědectví je zřejmé, že ayahuasca pomohla ke kladné změně obecně v sebepojetí a regulaci vlastních emocí.

Ayahuasca respondenty zavedla ke kořenům nemoci nebo ukázala některá vodítka k pochopení, proč právě je ovládá tato nemoc. U jednoho muže byla bulimie jedním z následků traumatu z dětství. Ayahuasca mu ji, dle jeho výpovědi, pomohla kompletně vyléčit. Mezi výpověďmi se objevily i problémy v rodině. Je tedy ayahuasca katalyzátorem psychoterapie? Dokáže rozkrýt individuální příčinu nemoci, která je pro lékaře i pacienty mnohdy záhadou?

Dieta a očista: vyhánění čerta ďáblem?

Co může být znepokojující pro mnohé odborníky je dieta, kterou je doporučené držet před užitím ayahuascy, z důvodu duševní i fyzické očisty. Poruchy příjmu potravy jsou spojeny s obsesivními myšlenkami týkajícími se jídla a pro některé jedince může být psychicky těžké znovu přemýšlet nad jídlem – co jíst a co ne. Také se domnívám, že koloběh přejídání a zvracení spojený s bulimií není pro dietu žádoucí. Potraviny konzumované v „přejídací“ fázi bývají často nezdravé. Záležitost zvracení je dost stresující pro tělo (nemluvě o tom, že nemusí dojít k vyzvrácení veškerého obsahu žaludku). Na druhou stranu dieta je víceméně v souladu se zdravým životním stylem, což může být ku prospěchu. I uživatelé ayahuascy mají často tendenci tíhnout ke zdravějšímu životnímu stylu.

Potenciálním problémem pro osoby trpící poruchou příjmu potravy by mohlo být zvracení, které je mnohdy součástí procesu při ceremonii a zároveň symptomem onemocnění. Výzkumníci se dotazovali na srovnání se zvracením u nemoci a nikdo z participantů neshledával zvracení po pití ayahuascy jako patologické či jako spouštěč, ba naopak, byl to pro ně pocit úlevy.

Kontextuální stránka potenciálu tkví v užití ayahuascy v rámci sezení. Jako důležitý faktor byl uváděn pocit bezpečí a důvěra mezi jedincem a osobami, které vedly průběh sezení s ayahuascou.

Někdy klasická léčba poruch příjmu potravy není efektivní, protože nezohledňuje aspekty poruchy, jako je nedostatek motivace, vyhýbání se emocím nebo nízká emoční inteligence. Z tohoto výzkumu vskutku vyplývá, že by ayahuasca mohla být možným řešením těchto potíží. Již byl prokázán vliv na závislosti, depresivní a úzkostná onemocnění a ráda bych zdůraznila podobnost možných příčin mezi těmito problémy a PPP.

Je ovšem nutné zachovat kritický náhled a zohlednit fakt, že studie vypovídá sice ve prospěch této domněnky, ale byla realizována na souboru 16 osob, s čímž se pojí mnohá úskalí, například že ve studii nebyly zahrnuty osoby s výhradně neutrální nebo negativní zkušeností. V jedné výpovědi se objevila znepokojující fakt, a to sexuální obtěžování během rituálu, což by mohlo být dalším potenciálním rizikem a velmi traumatizujícím zážitkem. Jak již bylo psáno v úvodu článku, trauma způsobené například sexuálním obtěžováním může být stěžejním faktorem pro rozvoj nebo prohloubení nemoci.

Potenciál ayahusacy k léčbě poruch příjmu potravy je hoden dalšího a propracovanějšího výzkumu. Věřím ovšem, že se již dnes běžně najdou mezi uživateli ayahuascy osoby se záměrem řešit právě takový problém.

Michaela Plevková
Česká psychedelická společnost

Literatura:

Files, N. Fletcher, J. Lafrance, A. Loizaga-Velder, A. Renelli, M. Tupper, K.W. (2017). Nourishing the Spirit: Exploratory Research on Ayahuasca Experiences along the Continuum of Recovery from Eating Disorders. Journal of Psychoactive Drugs. DOI: 10.1080/02791072.2017.1361559
Kavenská, V. (2013). Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Papežová, H. (2010). Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. Praha: Grada Publishing.