Rubriky
Blog

Politické důvody kriminalizace psychedelik aneb jak LSD málem rozvrátilo USA zevnitř

Takové to staré dogma „drogy jsou špatné“, případně „jakmile si jednou potáhneš té marihuany, už není cesty zpět!“, opravdu škodí mnoha rodinným, či jiným vztahům. Většina konfliktů pramení z nepochopení, a proto se tento článek chce pokusit objasnit lidem, kteří vnímají třeba LSD nebo houbičky jako nebezpečnou drogu, důvod, proč to tak vnímají.

Jestliže vaše dítě užívá psychedelika a vás to nějak žere, zkuste zjistit proč. Proč vás to žere, proč na to máte negativní názor a proč jsou drogy podle vás špatné? Vyzkoušeli jste z nich nějaké? Nebo jedete legální klasiku: antidepresiva a alkohol?

Psychedelická fakta

Slovo „psychedelic“ je odvozeno od řeckých slov „psyché“ a „delein“, což znamená „duše“ a „odhalit“. Termín je zvykem používat pro látky, které mění stav vědomí a odhalují člověku to, co je mu běžně skryté. Těmto látkám byly odpradávna přisuzovány mystické a léčivé schopnosti.

Psychedelika patří mezi psychoaktivní látky, jejichž primárním účinkem je navození psychedelického stavu, který se řadí mezi stavy změněného vědomí (Altered States of Consciousness – ASC). „Klasická“ psychedelika zahrnují meskalin, LSD, psilocybin a DMT aj. (1)

Tyto látky, často označované jako jedy, se v přírodě pravděpodobně vyskytují odjakživa a jsou využívány mnoha přírodními kulturami po tisíce let. U některých domorodých kultur tato tradice ještě nebyla přetržena, avšak civilizace a pokrok na tom ustavičně pracují. Rostliny, které tyto látky obsahují, jsou velmi rozličné a zahrnují kaktusy, houby, vinnou révu anebo rákosové trávy. (2)

Kupříkladu meskalin se v přírodě vyskytuje v kaktusu peyotlu (Lophophora williamsii), v kaktusu san pedro (Echinopsis pachanoi) a v některých dalších kaktusech. Tyto kaktusy jsou domorodým obyvatelům dobře známé a užívají je již přes 6800 let. (3,4)
Nebo psilocybin, který je součástí hub (Psilocybe, Conocybe, Copelandia aj.), které rostou na různých místech planety.
DMT (dimethyltryptamin) je látka, která se vyskytuje v mnoha rostlinách různě po světě (Psychotria spp., Phalaris spp., Acacia spp., atd.), dokonce ji máme přirozeně v mozku. Někdy bývá tato látka označována jako „molekula duše“. S jejím vyplavováním do mozku se podle některých zdrojů setkáváme při narození, v momentech před smrtí, když sníme, (5) při terapii tmou či při život ohrožující situaci. (Nicméně tuto hypotézu výskytu endogenního DMT v šišince zásadně zpochybňuje David Nichols. (6)
Jiná psychedelika jsou získávána chemicky: např. 2C-B nebo DOM, které byly syntetizovány ve druhé polovině 20. století.
Typy a účinky psychedelik byly popsány mnohokrát. Nyní bude řeč o tom, proč se tyto látky staly zakázanými.


Objevení LSD

Přírodní psychedelika jsou lidmi prakticky testována a zkoumána od nepaměti, ale na vědeckém poli je z roku 1896 nejranějším vědeckým úspěchem izolace hlavního psychoaktivního alkaloidu nalezeného v kaktusu peyotl, který Arthur Heffter nazval mescal. Na přelomu století byly v malém měřítku provedeny další studie o meskalinu a dalších psychoaktivních rostlinách, ale nikdo nejevil skutečný vědecký zájem tyto látky nějak prozkoumat, dokud nebylo objeveno první syntetické psychedelikum – dietylamid kyseliny lysergové, známý jako LSD.

LSD bylo poprvé syntetizováno Albertem Hofmannem v roce 1938 ve výzkumných laboratořích společnosti Sandoz ve Švýcarsku. Syntetizoval ji z paličkovice nachové (Claviceps purpurea), což je jedovatá vřeckovýtrusná houba, která tvoří podhoubí v semeníku některých obilovin a mění jej v tmavý tvrdý útvar, tzv. námel. V něm se vyskytuje kyselina lysergová a její jiné deriváty, z nichž byla syntézou objevená látka zapsaná jako LSD-25.

Ve středověku způsobovala paličkovice nachová epidemie nemoci, kterou dnes nazýváme ergotismus. Parazituje na divoce rostoucích i kulturních travinách včetně obilovin. Její přezimující stádium (tzv, sklerocium), známé jako námel, obsahuje toxické látky, zodpovědné na ergotismus, ale také amidy kyseliny d-lysergové a ergobasin. (7) Mezi projevy ergotismu patřilo kromě pseudohalucinací a pseudoiluzí i stahování (konstrikce) cév a vědce zajímalo, zda by tento účinek nemohl být užitečný v moderní medicíně, při snižování krevních ztrát během porodu.

V roce 1938 Albert Hofmann syntetizoval ergobasin (propanolamid kyseliny lysergové), což mu umožnilo produkovat modifikované varianty přírodní sloučeniny. Vyprodukoval několik derivátů kyseliny lysergové (LSD) a byly provedeny testy jejich účinnosti při kontrakci krevních cév v děloze. Nový lék nebyl tak účinný, jak se očekávalo, takže se od testování upustilo a sloučenina byla na pět let odložena. (8)

Albert Hofmann už v dětství zažil jisté duchovní, mystické propojení s přírodou a tyto zážitky v něm vyvolaly otázky týkající se podstaty vnějšího, hmotného světa. Chemie byla v jeho životě vědeckou oblastí, která by si mohla dovolit nahlédnout do těchto sfér bytí. (9)

Stalo se tak jednoho dne, dne 19. dubna 1943, kdy se Albert Hofmann rozhodl provést další testy na LSD-25 a náhodou přijal mikroskopické množství kyseliny lysergové přes kůži. Zažil první malý LSD trip vůbec. Jako poctivý vědec chtěl potvrdit, že psychoaktivní sloučenina byla ve skutečnosti LSD-25, a tak si vzal 250 μg (nikdo tehdy nevěděl a neočekával, že půjde o relativně vysokou dávku) a provedl vlastní experiment. O jeho slavné jízdě na kole si může každý dnes přečíst. Následující den se Hofmann probudil a cítil se svěže.

Po ověření jeho účinků bylo LSD-25 testováno na toxicitu u zvířat a společnost Sandoz se rozhodla pokračovat ve výzkumu v naději, že získá prodejný produkt. (10) Během dalších tří desítek let se LSD dostávalo zájmu ze strany psychiatrů, kteří se pro něj snažili nalézt lékařské využití. Do roku 1953 začali psychiatři různě po světě používat LSD k léčbě některých psychických poruch. V této době vznikly kliniky, kde se zabývali LSD, v Německu, Francii, Itálii nebo v Československu. (11)


LSD původně jako zbraň k ovládání mysli

Politická situace po válce vedla všechny mocnosti světa k tajným výzkumům za účelem zjistit, jak ovládat lidské vědomí, lidskou psychiku, či jak je přeprogramovat. Například CIA se snažila pomocí drog, elektrošoků, hypnózy nebo chirurgických zásahů do mozku ovládat osoby během výslechu. Zkoumali chemické, biologické a radiologické metody kontroly mysli. (12) Snaha CIA nalézt jakési „sérum pravdy“ vedla ke zkoumání LSD jako hlavního kandidáta.
Projekt MK-Ultra, který byl prováděn za tímto účelem na příkaz ředitele CIA Allana Dullese od roku 1953, měl za cíl vyvinout mysl ovládající drogu, kterou bude možné použít proti nepřátelům americké vlády. Projekt je podle některých autorů (např. Stephen Kinzer) přímým pokračovatelem psychologických praxí v nacistických koncentračních táborech a navazuje na Mengeleho výzkum o tlumení a kontrole lidské mysli. Většina záznamů projektu MK-Ultra byla v roce 1973 na příkaz tehdejšího ředitele smazána. (13,14)
Do projektu byly zapojeni mnozí vědci z nacistického Německa na základě operace Paperclip, tehdy tajného projektu, který měl za úkol převést po konci druhé světové války z Německa do Spojených států německé vědce. Ti s sebou přinesli výzkumy z praxe a společně pracovali na nových biologických zbraních. Občas se potkali i s Albertem Hofmannem. (15)

Tento švýcarský vědec pracoval pro švýcarskou farmaceutickou firmu Sandoz, dceřinou společnost nacistické I.G. Farben. Tato firma prodávala LSD, ale i Cyklon-B a jiné plyny, nacistickému Německu a doktoru J. Mengelemu, který prováděl experimenty na obětech v koncentračních táborech. Společnost Sandoz prodávala po válce LSD i pro CIA. Následný bohatě dotovaný výzkum LSD pod vedením CIA se neobešel bez velmi, velmi eticky pochybných studií, motivovaných touhou ovládnout vědomí člověka a moci ho kontrolovat i proti jeho vůli. (16,17) Po odhalení několika skandálů se v 50. letech usoudilo, že LSD je jako „sérum pravdy“ příliš nepředvídatelné. (18) Spíše než jako válečná zbraň se totiž LSD ukázalo jako mírová substance.


Psychedelika a psychologie – společný základ

Válečná a hlavně poválečná doba vedla k rozvoji psychiatrie a psychoanalýzy za účelem zjistit příčinu duševních poruch a zbavit lidi tohoto utrpení. To otevírá cestu ke zkoumání nových prostředků, včetně LSD a dalších psychedelik.
Právě syntéza LSD a objev psychoaktivních vlastností v roce 1943 vyvolaly počáteční zájem o používání psychedelických drog ve vědeckém výzkumu i psychoanalýze.

První paradigma, které vědci přijali, je, že LSD vyvolá psychózu nebo schizofrenii, a tak jsou blíže nalezení chemické látky, která by byla biochemickou příčinou šílenství. Protože považovali stav způsobený LSD za stav podobný psychóze, často k popisu účinků používali primárně negativní adjektiva a zaznamenávali pocity jako „zkreslení“ a „rozrušení“. (19)

S rozšířeným zkoumáním LSD a dalších psychedelik se od tohoto paradigmatu upouští a vyvíjí se dvě cesty využívání psychedelik k léčbě: tzv. psycholytická terapie a psychedelická terapie. Psycholytická terapie se rozvíjí od roku 1953 ve Velké Británii, zatímco psychedelická terapie se rozvíjí hlavně v USA a Kanadě, mimo jiné díky Humphrey Osmondovi a Aldousi Huxleymu. Sem se řadí i Stanislav Grof.

Oba tyto dva nové druhy terapie ukázaly, že účinky LSD nejsou stejné jako stavy způsobené psychózou nebo schizofrenií. Rozdílné kvality psychedelické zkušenosti také přinesly dnes známý koncept důležitosti „setu a settingu“. Společnost lidí a prostředí, kde se užití LSD koná, hraje klíčovou roli v povaze „tripu“.

Následující tabulka Dr. Hanscarla Leunera pomůže čtenáři tyto dvě terapie lépe pochopit.

(20)


Koncem 50. let byly objeveny dvě nové psychedelické látky: psilocin a psilocybin. Ty byly izolovány také dr. Hofmannem v Sandozu. Nalezeny byly v houbách rodu Psilocybe a pocházely od domorodých kmenů v oblasti Mexika (21), kteří tyto houby znali pod pojmem „tělo bohů“. Tyto látky byly ihned integrovány do již existujících psychoterapií.

Od šedesátých let až do počátku sedmdesátých let vědci zkoumali užívání psychedelických látek v různých prostředích a na mnoha různých pacientech, včetně těch, kteří trpí psychotickými poruchami, jako je schizofrenie, nebo afektivními poruchami, jako je úzkost a deprese.

Zjistili, že zatímco u pacientů se schizofrenií psychedelika zhoršila pouze psychotické příznaky (bludy, paranoiu, halucinace), u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou, závislostí nebo afektivními poruchami došlo k výrazným zlepšením (22) (viz tabulka Dr. Leunera). Přestože experimentální standardy té doby nesplňovaly některá kritéria doby dnešní, psychedelika se stále ukázala jako úspěšná léčebná terapie. (23) Tak, co se stalo? Proč si nemůžeme koupit psilocybin v lékárně?


Antimilitantní hipíky a volnomyšlenkářství tu nechceme!

V 50. letech se LSD rozšířilo mezi neodbornou veřejnost, a to zejména díky autorům Aldousi Huxleymu a Geraldu Heardovi, a později Timothy Learymu, harvardskému psychologovi, který se stal jedním ze zakládajících otců hnutí kontrakultury v 60. letech. V této době se značně rozšířilo rekreační užívání psychedelik. LSD bylo dostupné stejně jako morfin, heroin, nebo kokain.(24) Konaly se „LSD párty“, psychiatři látku dodávali rodině a známým, nekvalifikovaní laikové často nabízeli LSD terapie za určitý obnos a psychedelikum bylo oblíbené i mezi studenty. Rozšířilo se mezi různé vrstvy společnosti a způsobem sobě vlastním uživatele niterně transformovalo.


Hnutí kontrakultury

Kontrakultura je obecné pojmenování pro jistá hnutí existující v konkrétní době, která vyjadřují negativní postoj k masovému smýšlení a směřování společnosti. Kontrakultura vzniká se vznikem moderní doby (po roce 1789). První významnou kontrakulturou byl romantismus (1790–1840), v českých zemích byl jeho nejvýznamnější představitel Karel Hynek Mácha. Po roce 1848 to bylo bohémství (1850–1910). Po roce 1945 přišla v USA Beat Generation a celosvětový význam měli hippies z 60. let. Na konci 70. let vznikl punk. (25)

Společnost v USA, odkud celé hnutí kontrakultury v 60. letech vzešlo, už měla dost válek na cizích územích, dřívějšího bombardování Koreje, vlekoucí se války ve Vietnamu, začínajících nepokojů vyzdvihujících témata, jako jsou rasové vztahy, lidská sexualita, práva žen, rostoucí problémy s drogami atd. (26)
Hnutí mělo globální a revoluční charakter. Objevily se nové směry v kultuře a umění a odstartovala éra experimentování, posouvání hranic a rozšiřování vědomí ve jménu hippies s podporou The Beatles.

Ke konci 60. let se ve světě událo mnoho věcí. Nastává celosvětová éra uvolnění v politice i v kultuře (od Číny přes SSSR po USA), Beatles a jejich texty ovlivňují dle Johna Lennona veřejnost více než Ježíš.(27)

Mimo jiné v této době došlo k politickým osamostatněním mnoha bývalých evropských kolonií. Byl také zavražděn J. F. Kennedy i s bratrem, M. L. King, Che Guevara, osobnosti, které dnes považujeme za symboly tohoto rozvolnění a svobody. Přichází revoluce společenských norem ohledně oblékání, sexuality, drog, hudby a v dalších sférách. Vzniká hnutí Černých panterů a různá jiná uskupení menšin, které se bránily proti policejní brutalitě, rasismu a utlačování. Na druhou stranu ale nabírá na intenzitě studená válka, stejně jako jaderné zbrojení či snaha mocností ovládnout vesmír.


LSD jako americký nepřítel číslo jedna

Nesouhlas s takovouto liberalizací a uvolňováním poměrů vedl světové elity k omezení výroby a dostupnosti LSD a postupnému nárůstu zákonů o kontrole a omezení drog za účelem „zastavení jejich zneužívání“. Vyskytly se totiž odborné publikace (např. od Sydneyho Cohena) varující o nebezpečí vedlejších účinků při užívání LSD, které donutily vládu přehodnotit (zpřísnit) zákony.
Hnutí kontrakultury a celková revoluční nálada zapříčiňuje vedení rozsáhle kampaně proti LSD. V USA kolem roku 1967 je LSD prý „největší hrozbou pro zemi“ a „nebezpečnější než vietnamská válka“. V tisku se objevují nepravdivá tvrzení, že LSD poškozuje chromozomy, může poškozovat mozek, způsobovat paranoiu a jiné psychické poruchy atd. (28) Do roku 1968 byl téměř veškerý výzkum ohledně LSD zastaven a jeho oficiální výroba také.

V roce 1970 vstoupil v USA v platnost zákon o kontrolovaných látkách s pěti přílohami – seznamy různých kontrolovaných látek. Seznam I je nejrestriktivnější kategorie, přičemž drogy v ní jsou definovány jako „látky bez lékařského použití“ je „nebezpečné je používat i pod lékařským dohledem“ a mají vysoký potenciál ke zneužívání. Právě do této kategorie bylo zařazeno i LSD, meskalin a psilocybin, a to i přes vědecké výzkumy prokazující léčivé účinky těchto látek, stejně jako to, že nejsou návykové ani toxické – na rozdíl od jiných, legálních, drog, jako třeba alkohol a tabák.

Látky jako kokain, pervitin a opium byly zařazeny do seznamu II, což poodhaluje politickou povahu klasifikace drog. (29)

Než vědci měli šanci dále prozkoumat působení psychedelických drog, provádění psychedelického výzkumu se stalo poněkud složitějším kvůli přijetí Úmluvy OSN o psychotropních látkách v roce 1971. V právně závazné mezinárodní dohodě byla psychedelika klasifikována jako třída A – kategorie s nejtvrdším trestem za držení nebo obchodování s danými látkami. Vzhledem k tomu, že dodržování této úmluvy je podmínkou členství v OSN, tato akce vedla k omezení přístupu k psychedelickým drogám v mezinárodním měřítku, což ovlivnilo psychedelický výzkum na celosvětové úrovni. V témže roce Richard Nixon (a následně Ronald Reagan) vyhásil “war on drugs”, válku americké vlády proti ilegálnímu obchodu s drogami v zemi. Následně Spojené státy vyvinuly mezinárodní tlak, aby povzbudily ostatní země k provádění podobných opatření a zesílení kontroly nad obchodem s drogami.

Následující desetiletí musí vědci při provádění psychedelického výzkumu čelit řadě praktických a finančních obtíží.

Existuje více názorů na to, proč k těmto vládním omezením došlo. Jeden tvrdí, že regulace byly způsobeny sociálními aspekty, že šlo o pokus ovládat rostoucí hnutí kontrakultury. Jiný názor zní, že lékařská a následně vládní opozice vůči LSD byla způsobena spíše zdravotními obavami ze zneužívání drog. (30)

Když se však podíváme na tehdejší studie vypovídající proti LSD, zdá se, že kritika byla motivována ze strany elit, aby sloužila jako důvod ke zvyšování tlaku proti psychedelikům. Nejslavnější Cohenova kritická práce obsahuje pouze devět případů závažných komplikací, přičemž v té době pravidelně užívaly LSD ve Spojených státech tisíce lidí. Oproti tomu se ohradil Timothy Leary a lidé, kteří psychedelika narozdíl od Cohena zkoušeli na sobě. (31) Doporučují psychedelika jako bezpečná pro všechny (po dodržení správného setu a settingu) a předkládají myšlenky nekonformismu a kontrakulturního životního stylu. Timothy Leary a spol. byli kvůli kontroverzní povaze svých pokusů propuštěni z Harvardu, kde působili jako profesoři. Jejich činnost tím však neskončila – LSD zkoumali a popularizovali i nadále.


Když pominula hysterie

Na rozdíl od situace v Americe pokračovalo několik evropských zemí v psychoterapii pomocí psychedelik i nadále. Protože například v Československu nikdy nedošlo k masovému zneužívání LSD, bylo zde možné pokračovat s výzkumy i terapií ještě chvíli poté, (32) a sice do roku 1974. Nutno je zde zmínit českého psychiatra a odborníka v oblasti psychedelik a holotropního dýchání Stanislava Grofa.

Většina výzkumů a terapií, které pokračovaly v Evropě, byly prováděny při soukromé praxi a nebyly hlášeny v obecných odborných pracech. (33) Po zákazu LSD, psilocybinu a meskalinu se změnil celý program vědeckých studií o vlastnostech psychedelik v USA a v západní Evropě. Během 70. a 80. let nebyly provedeny žádné experimenty na lidech, bylo však provedeno velké množství studií na zvířatech. Poptávka však převyšovala nabídku, vznikla tak touha nalézt nové psychotropní látky a utržit zisk. Nejoblíbenější mezi tzv. novými, populárními drogami bylo MDMA , které bylo podporováno psychoterapeuty. (34) („Emko“, jak se mu slangově říká, bylo syntetizováno poprvé v roce 1910, ale podrobněji bylo prozkoumáno a zpopularizováno až ke konci 70. let Alexandrem Shulginem.)

Na přelomu tisíciletí se opět začal měnit přístup k těmto látkám, moderní technologie umožňuje lépe sledovat a zaznamenávat procesy v mozku, mění se pohledy na rozdělení a zařazení drog, psychedelika se začínají opět využívat i v lékařství.

O kladném pohledu na využití psychedelik v medicíně a celkovém rozvolnění tohoto tématu v západním světě bude další článek.


Závěr – vlastně stačí přečíst toto…

Psychedelika jsou na planetě od pradávna a jsou součástí lidské duchovní, kulturní a mentální evoluce. Některé z těchto látek má každý z nás přirozeně v těle, prakticky se jim nejde vyhnout. Pouze vláda Spojených států se o to pokusila. Označila je za největší nebezpečí a přinutila celý svět s nimi vést válku. A hned druzí nejhorší byli komunisti.

O psychedelika nebyl mezi odbornou veřejností vážný zájem, dokud nenastala Velká válka a snaha světových tajných služeb o ovládnutí mysli nepřítele. V této době vznikaly všelijaké chemické látky s různými účinky na člověka. Jednou z nich bylo i LSD, které nejprve testoval a používal Mengele v německé Třetí říši. Následně se výzkum i s německými vědci přesunul do Spojených států, kde pokračoval pod názvem projekt MK-Ultra. LSD, na rozdíl od pervitinu, jako válečná zbraň selhalo, válečné běsnění časem pominulo.

Na druhou stranu se zvyšoval psychiatrický zájem o tyto látky. Byly prokázány jejich léčivé účinky a předepisování psychedelik, opiátů či jiných psychotropních látek bylo běžnou součástí lékařské praxe. Když se pak psychedelika, zejména LSD, nekontrolovaně rozšířila mezi širokou veřejnost, shodou okolností to přispělo k rozvoji hnutí hippies, globálnímu politickému rozvolnění, touze lidí po klidu a míru a neochotě plnit militantní vládní požadavky. To se systému nelíbí, proto je výzkum a výroba psychedelik zastavena a psychedelika démonizována a pronásledována, podobně jako pohani při christianizaci. Tak tomu bylo od 70. let do přelomu tisíciletí. Nyní probíhají vědecké výzkumy různých psychotropních látek opět hojně, avšak stále jsou vůči veřejnosti udržovány tak trochu „pod pokličkou“.


David HmíraZdroje

(1) Aghajanian, G (August 1999). „Serotonin and Hallucinogens“. Neuropsychopharmacology. 21 (2) Vollenweider, F., Kometer, M. The neurobiology of psychedelic drugs: implications for the treatment of mood disorders. Nat Rev Neurosci 11,16S–23S, 642–651 (2010). https://doi.org/10.1038/nrn2884
(3) El-Seedi HR, De Smet PA, Beck O, Possnert G, Bruhn JG (October 2005). „Prehistoric peyote use: alkaloid analysis and radiocarbon dating of archaeological specimens of Lophophora from Texas“. J Ethnopharmacol. 101 (1–3): 238–42.

(4) LYNCH, Thomas F. (ed.). Guitarrero Cave: early man in the Andes. Academic Press, 2014.

(5) STRASSMAN, Rick. DMT: molekula duše: převratný vědecký výzkum stavů blízkých smrti a mystických prožitků. Praha: Dybbuk, 2005.

(6) NICHOLS, Charles D.; NICHOLS, David E. DMT in the Mammalian Brain: A Critical Appraisal. 2019.

(7) Biotox.cz/enspyro: HISTORIE ERGOTISMU [online]. Pavel Krmenčík [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: http://www.biotox.cz/toxikon/mikromycety/namel.php

(8) WILLIAMS, Luke ,. Human Psychedelic Research: A Historical And Sociological Analysis. Www.maps.org [online]. Cambridge University, 1999 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://maps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5468#discoveryoflsd

(9) Hofmann, Albert; J. Ott (1996). „LSD: Completely Personal“. Newsletter of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. 6 (3). Retrieved 7 November 2013.

(10) WILLIAMS, Luke ,. Human Psychedelic Research: A Historical And Sociological Analysis. Www.maps.org [online]. Cambridge University, 1999 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://maps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5468#discoveryoflsd

(11) L POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac, and Other Leftists. Trine Day, 2015. ISBN 1937584925.

(12) „Declassified MK Ultra Documents““. Michael-robinett.com. Archived from the original on 2002-01-31. Retrieved 2010-03-26.Dosupné z: http://survivorbb.rapeutation.com/viewtopic.php?f=60&t=3425

(13) National Public Radio (NPR), 9 Sept. 2019, „The CIA’s Secret Quest For Mind Control: Torture, LSD And A ‚Poisoner In Chief'“(On-air interview with journalist Stephen Kinzer) Dostupné z: http://survivorbb.rapeutation.com/viewtopic.php?f=60&t=3425

(14) Chapter 3, part 4: Supreme Court Dissents Invoke the Nuremberg Code: CIA and DOD Human Subjects Research Scandals“. Advisory Committee on Human Radiation Experiments Final Report. Archived from the original on November 9, 2004. Retrieved August 24, 2005. „MKUltra, began in 1950 and was motivated largely in response to alleged Soviet, Chinese, and North Korean uses of mind-control techniques on U.S. prisoners of war in Korea.“ Dosupné z:https://web.archive.org/web/20041109061412/http://www.eh.doe.gov/ohre/roadmap/achre/chap3_4.html

(15) L. POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac, and Other Leftists. Trine Day, 2015. ISBN 1937584925.

(16) Tamtéž

(17) Chapter 3, part 4: Supreme Court Dissents Invoke the Nuremberg Code: CIA and DOD Human Subjects Research Scandals“. Advisory Committee on Human Radiation Experiments Final Report. Archived from the original on November 9, 2004. Retrieved August 24, 2005. „MKUltra, began in 1950 and was motivated largely in response to alleged Soviet, Chinese, and North Korean uses of mind-control techniques on U.S. prisoners of war in Korea.“ Dosupné z:https://web.archive.org/web/20041109061412/http://www.eh.doe.gov/ohre/roadmap/achre/chap3_4.html

(18) WILLIAMS, Luke ,. Human Psychedelic Research: A Historical And Sociological Analysis. Www.maps.org [online]. Cambridge University, 1999 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://maps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5468#discoveryoflsd

(19) Tamtéž

(20) WILLIAMS, Luke ,. Human Psychedelic Research: A Historical And Sociological Analysis. Www.maps.org [online]. Cambridge University, 1999 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://maps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5468#discoveryoflsd

(21) Psychedelic Science Review: Maria Sabina [online]. [cit. 2020-11-12]. Dostupné z: https://psychedelicreview.com/person/maria-sabina/

(22) Vollenweider, F., Kometer, M. The neurobiology of psychedelic drugs: implications for the treatment of mood disorders. Nat Rev Neurosci 11, 642–651 (2010). https://doi.org/10.1038/nrn2884

(23) MORAVKOVA, K. A Brief History of Psychedelic Drug Research. Thegist.org [online]. 2018 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://the-gist.org/2018/10/a-brief-history-of-psychedelic-drug-research/

(24) BUXTON, J. (2006). “The political economy of narcotics: production, consumption and global markets”, Fernwood publishing, Canada.

(25) Shea, S. J., „Reason and the Religion of the Counter-Culture“, Harvard Theological Review, Vol. 66/1 (1973), pp. 95–111, JSTOR-3B2-X.

(26) L. POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac, and Other Leftists. Trine Day, 2015. ISBN 1937584925.

(27) John Lennon, 1966

(28) DIPAOLO, M. LSD and The Hippies: A Focused Analysis of Criminalization and Persecution In The Sixties. Pitjournal.unc.edu [online]. 2018 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: http://pitjournal.unc.edu/content/lsd-and-hippies-focused-analysis-criminalization-and-persecution-sixties

(29) Bergen-Cico, Dessa. (2012). War and Drugs: The role of military conflict in the development of substance abuse. Syracuse University. S. 72 – 75

(30) L. POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac, and Other Leftists. Trine Day, 2015. ISBN 1937584925.

(31) DIPAOLO, M. LSD and The Hippies: A Focused Analysis of Criminalization and Persecution In The Sixties. Pitjournal.unc.edu [online]. 2018 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: http://pitjournal.unc.edu/content/lsd-and-hippies-focused-analysis-criminalization-and-persecution-sixties

(32) L. POTASH, J. Drugs as Weapons Against Us : the CIA’s Murderous Targeting of SDS, Panthers, Hendrix, Lennon, Cobain, Tupac, and Other Leftists. Trine Day, 2015. ISBN 1937584925.

(33) WILLIAMS, Luke ,. Human Psychedelic Research: A Historical And Sociological Analysis. Www.maps.org [online]. Cambridge University, 1999 [cit. 2020-09-29]. Dostupné z: https://maps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5468#discoveryoflsd

(34) Tamtéž


Chcete podpořit výzkum psychedelik v České republice? Můžete tak učinit skrze PSYRES Nadační fond pro výzkum psychedelik: www.psyresfoundation.eu. Děkujeme.