Rubriky
Blog

Psychedelika a jejich vliv na léčbu alkoholismu

Jedním z netradičních přístupů k léčbě obtíží s alkoholem je využití psychedelik. Spojení témat závislostí a psychedelik je poslední dobou opět dost diskutované. Již ustupuje názor, že příčiny závislosti jsou jen biologické, odborníci se stále více přiklánějí k tzv. bio-psycho-socio-spirituálnímu modelu (přičina závislostí může být psychologického, sociálního i spirituálního původu nebo kombinací jednotlivých aspektů). Závislost lze považovat za možný důsledek již dříve vzniklých duševních potíží.

Shrneme-li si studie zaměřené na potenciál psychedelik pro léčbu závislostí, ukazují se velmi příznivé výsledky. Například LSD se projevilo jako účinné v léčbě alkoholismu, psilocybin v závislosti na tabáku, ayahuasca a iboga zase u závislosti na opiátech a jiných látkách atd. Například v jihoamerickém Tarapotu je vyhlášené komunitní centrum Takiwasi, kam se jezdí léčit lidé, kterým jiné přístupy nepomohly. Velmi častou otázkou veřejnosti bývá: dá se závislost na drogách léčit psychedeliky?(1)

Alkoholismus, závislost na alkoholu, je neschopnost přestat pít alkohol či na něj myset. V nepřítomnosti alkoholu mohou alkoholici zažít abstinenční příznaky, které se vyznačují neklidem, třesem, návaly horka, zrychleným srdečním tepem, zvýšeným krevním tlakem, nevolností, zvracením anebo záchvaty. Odvykání od alkoholu může být smrtelně komplikované, a proto by dotyční měli vyhledat odbornou pomoc, když se snaží s pitím přestat.(2)


Historie léčení alkoholismu psychedeliky

Koncem devatenáctého století začal být alkoholismus považován za jednu z několika „nemocí vůle“. V důsledku toho se mnozí domnívali, že k vyléčení alkoholika je zapotřebí / stačí “mít silnou vůli”, což je v dnešním pojetí závislostí poměrně zjednodušující.

V polovině 50. let začali psychedeličtí výzkumníci Humphry Osmond a Abram Hoffer formulovat první paradigmata léčby alkoholismu psychedeliky. Nejprve si všimli, že jedinci s diagnózou těžkého alkoholismu často zažívali v nejhorších částech nemoci určitou formu hlubokého „spásného“ strachu, což nakonec vedlo k uzdravení. V té době byla psychedelika z velké části považována za látky vyvolávající psychózu. Osmond a Hoffer věřili, že meskalin nebo LSD lze u pacientů trpících alkoholismem použít k vyvolání onoho „spásného“ strachu a tím je vyléčit. Doslova je chtěli vyděsit ke střízlivosti. Byli však překvapeni tím, že onen „spásný“ okamžik strachu mnohdy nenastal. Spíše než že by prožili dočasný bad trip, měli dobrovolníci v těchto studiích převážně pozitivní zkušenosti, podobné osvícení, které i přes omyl vědců vedly ve většině případů k vyléčení.(3)

V minulém století byly provedeny desítky tisíc pokusů s psychedeliky a mnoho z nich bylo zaměřeno na léčbu alkoholismu, avšak přesná dokumentace a vědecky ověřitelné a opakovatelné pokusy zde chybí, protože experimentální standardy té doby nesplňovaly některá kritéria doby dnešní. Avšak i přesto se využití psychedelik ukázalo jako úspěšná terapie.

Ve stručnosti tedy výzkum provedený před rokem 1970 naznačuje, že byl jistý klinický zájem o terapeutický potenciál psychedelik u populace pacientů s psychickými problémy. Nicméně psychedelika se začala projevovat na celospolečenské úrovni nesouhlasem velké části lidí se systémem a obdobím kontrakultury s logem hippies.(4)

Nesouhlas s liberalizací a uvolňováním poměrů v šedesátých letech vedl světové elity k omezení výroby a dostupnosti LSD a postupnému zpřísňování zákonů o kontrole a omezení psychotropních látek za účelem „zastavení jejich zneužívání“ až po úplnou kriminalizaci čehokoliv, co je s psychedeliky spojeno. Hnutí kontrakultury a celková revoluční nálada zapříčiniy vedení rozsáhlé kampaně proti LSD. V USA kolem roku 1967 je LSD prý „největší hrozbou pro zemi“ a „nebezpečnější než vietnamská válka a komunismus“. Do roku 1968 byl téměř veškerý výzkum ohledně LSD zastaven (vyjímkou byla ČSR a Švýcarsko) a jeho oficiální výroba také (viz následující graf).(5)

Moderní poznatky

Alkoholismu se ve studii z roku 2012 věnují výzkumníci přidružení k Norské univerzitě vědy a technologie a Harvardské univerzitě, kteří se zabývali výsledky šesti studií LSD, provedených v letech 1966 až 1970. Vědci našli „důkazy pro jasný a konzistentní příznivý účinek LSD na léčbu závislosti na alkoholu“. „Nebylo neobvyklé, že se pacienti po prožitku LSD mnohem více akceptovali, projevili větší otevřenost a přístupnost a přijali pozitivnější, optimističtější pohled na své schopnosti čelit budoucím problémům,“ napsala jedna z dřívějších studií.

Následovala studie vlivu psilocybinu v léčbě lidí závislých na alkoholu z roku 2015, v jejímž rámci Dr. Michael P. Bogenschutz a kolegové z University of New Mexico v USA podali psilocybin 10 pacientům závislým na alkoholu (z toho 4 ženám) během standardní motivační terapie. Výsledky v souladu se studiemi ze 60. let ukázaly, že psilocybin znatelně a prokazatelně snižuje touhu člověka každý den pít jisté množství alkoholu.(6)

Jednou z vyléčených alkoholiček je i Sára. V rozhovoru natočeném 10 měsíců po své účasti ve studii říká, že její zkušenost s psilocybinem byla „bolestivá, … hluboká bolest, kterou jsem necítila, avšak na druhé straně čistá radost, a mezi těmi dvěma póly mě to přivedlo na místo míru a porozumění.“

Dr. Michael P. Bogenschutz tvrdí, že „[č]ím silnější je subjektivní reakce osoby na psilocybin a čím silněji daná osoba prožívá změněný stav vědomí, tím větší bylo klinické zlepšení, pokud jde o alkoholismus i psychický stav“. Dodává, že psilocybin může vykazovat stejný ozdravný příslib jako LSD, i když se jeho účinky mezi účastníky značně lišily – někteří pacienti pili alkohol méně a někteří přestali pít úplně – celkově se jejich příznaky zlepšily.(8) Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky. Autoři opět došli k závěru, že psilocybin podávaný při psychedeliky asistované terapii je bezpečnou a proveditelnou léčbou, dokonce o něco účinnější než tři dnešní legálně schválené léky pro léčbu závislosti na alkoholu.(3)

Toto zjištění vyvolalo obnovený zájem o studium využití psychedelik k léčbě závislosti na alkoholu, tabáku a jiných návykových látkách a činnostech. Další výhodou psychedelik oproti legálně schváleným lékům, které jsou nyní k dispozici k léčbě alkoholismu, je to, že pacienti nevyžadují opakované dávky nebo dlouhodobé podávání. „Jsou to neobvyklé modely v tom, že to není tak, že si vezmete pilulku každý den, měsíc, nebo rok – vezmeš si houbu, máš zkušenost. Zkušenost je silná, skutečná a bohatá”. Mimo jiné psychedelika nejsou fyzicky návyková jako alkohol, nikotin nebo kokain. Přesto odborníci varují, že je nutná opatrnost, protože jde o silné látky, které lze zneužít.(7)

Později, v únoru 2018 zveřejnil časopis Frontiers in Pharmacology otevřenou pilotní studii léčby závislosti na alkoholu za pomoci psilocybinu. Účastníci zaznamenali různé pozitivní účinky při užívání tohoto psychedelika k léčbě problémů s alkoholem. Mezi tyto pozitivní účinky mimo jiné patří:

● vnitřní/vnější jednota, harmonie,
● pozitivní nálada,
● změny ve vnímání času a prostoru,
● změny v osobním vztahu k alkoholu,
● nárůst motivace,
● důsledné odhodlání ke změně.

Další studie z roku 2019 vydaná časopisem Journal of Pharmacology také potvrdila pozitivní vliv psychedelik na tuto zkoumanou oblast. Výzkumníci provedli anonymní online průzkum diagnostikovaných alkoholiků, kteří hlásili ukončení nebo snížení konzumace alkoholu po psychedelickém zážitku v neklinickém prostředí. Průzkum vyplnilo celkem 343 respondentů. Z nich bylo 89 % bělochů, 78 % mužů a 60 % ze Spojených států. Průměrná délka problematického pití alkoholu před psychedelickým zážitkem byla sedm let. Asi 38 % účastníků užívalo střední až vysokou dávku LSD a 36 % užívalo psilocybin. Po užívání halucinogenů následovalo výrazné omezení pití alkoholu. Ve výsledku po léčbě psychedeliky 83 % subjektů již nesplňovalo kritéria pro alkoholismus. Vědci dospěli k závěru, že studie potvrdila, že naturalistické užívání psychedelik může vést k zastavení nebo snížení problematického užívání alkoholu, ale je nezbytný další výzkum na toto téma.

Bylo běžné, že pacienti, kteří dostávali LSD, uváděli významné poznatky a nové pohledy na své problémy. Účastníci studií se často cítili, jako by dostali novou chuť do života. To jim pomohlo rozhodnout se přestat pít.(8)


Díky studiím víme, že…

● Psychedelika mohou stimulovat nová spojení neuronů v mozku a otevřít mysl novým možnostem a perspektivám. Zatímco například LSD není pro tělo návykové ani toxické, má zásadní vliv na vnímání, představivost a vzpomínky. Může vyvolat období intenzivního zmatku a úzkosti, stejně tak nepředstavitelné pocity radosti, prozření, jednoty a lásky.

● Mohou naopak oslabit zesílená mozková spojení a centra, která nás k něčemu nutí. Psychedelika často zapříčiňují významné a nepředatelné osobní zážitky, které mohou způsobit trvalé pozitivní změny v náladě, chování a životních postojích.

● Studie provedená v roce 2019: Vědci z Yale University zjistili, že jediná dávka psilocybinu u myší způsobila desetiprocentní nárůst počtu spojení mezi mozkovými buňkami. Navíc tato spojení byla větší a silnější než ta předchozí. Naopak chronický stres a deprese tato spojení poškozují.(8,9)


Vedlejší účinky

Psychedelika mají mnoho vedlejších účinků. Pro detailní přehled doporučujeme shlédnout factsheety CZEPS.
Stimulace autonomního nervového systému způsobená psychedeliky může způsobit rozšíření zorniček. Zvyšuje se také krevní tlak, teplota a srdeční frekvence. Krátkodobé účinky psychedelik zahrnují ospalost, závrať, sníženou chuť k jídlu, suchá ústa, pocení, necitlivost, slabost.

Mějte na paměti, že síla psychedelik je nepředvídatelná a lidé na ně reagují různě. Účinky psychedelik ovlivňuje set a setting, tedy několik faktorů, jako jsou mysl uživatele, okolí, úroveň stresu, myšlenky, nálada v době užívání drogy a očekávání.

Lidé často zažívají mimo jiné pocity pohody, lepší vhled do situace, projevy kreativity, nové řešení problémů, vnímání bytí mimo své tělo nebo objevování vlastního účelu. Všechny tyto účinky jsou důležité pro pacienty s alkoholismem a jejich vůli.

Někteří lidé však mohou mít tzv. bad trip. Bad trip by se dal připodobnit k psychóze a člověk při něm může zažít extrémní strach, paranoiu, odloučení od sebe sama nebo dokonce pocit, jako by měl zemřít. Může se objevit také rušivá úzkost, záchvaty paniky a bolesti. Při dodržení vhodných podmínek, setu a settingu, je však tato možnost minimální.(9)


Jiné typy psychedelik

Některá další psychedelika se aktuálně zkoumají v Mexiku a na Novém Zélandu. Žádný z těchto prostředků, ani LSD a psilocybin, však nenabízí lék sám o sobě, místo toho se zdá, že působí jako katalyzátor, který může zprostředkovat člověku transformační zážitek

Ibogain

Je získáván z kořene západoafrického keře, slouží k léčbě závislosti na opioidních prostředcích proti bolesti. Byla zkoumána jeho účinnost při léčbě poruch spojených s užíváním návykových látek. Dvě studie z roku 2016 prokázaly významné snížení užívání opioidů mezi účastníky během jednoho roku po léčbě ibogainem. Obě studie však byly malé a spoléhaly na self-reporting.

Ayahuasca

V Britské Kolumbii vědci dokončili studii Ayahuascy – dávného amazonského rostlinného nápoje, který se používá nejen k léčbě drogové závislosti. Ve studii z roku 2011 byly doloženy rozdíly mezi adolescenty z Brazílie, kteří užívali ayahuascu jako součást náboženských obřadů, a adolescenty, kteří ji neužívali. Ti první pili méně alkoholu. Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami byly výrazné, ale ne statisticky významné. Roli mohl sehrát i náboženský tlak na abstinenci alkoholu. Avšak studie na myších ukázaly, že ayahuasca inhibovala některé z raných projevů souvisejících se závislostí na alkoholu a také omezila obnovení této závislosti. Další výzkum v Brazílii naznačuje, že uživatelé ayahuascy ve městech i na venkově nezneužívají s větší pravděpodobností jiné drogy než uživatelé, kteří ayahuascu neužívají.

Před dvěma lety se v online průzkumu výzkumníci Johns Hopkins University zeptali 444 respondentů na jejich užívání drog před psychedelickým zážitkem a po něm. Devadesát šest procent z těchto respondentů bylo závislých na návykových látkách, avšak po psychedelické zkušenosti by tato kritéria splňovalo jen 27 % respondentů, kteří takto omezili užívání návykových látek na déle než rok. Další studie probíhají i nadále.(8)


Varování

Ačkoli studie prokázaly pozitivní vliv psychedelik na léčbu alkoholismu, nákup, užívání a prodej těchto látek je převážně nelegální. I když se z výše uvedeného může zdát, že přestat pít alkohol je s psychedeliky snadné, celý proces je vždy náročný a vyžaduje dobře strukturovaný přístup.


Závěr

V tomto příspěvku pojednávám o psychedelickém přístupu k léčbě alkoholismu. Můžete vyléčit alkoholismus pomocí LSD nebo lysohlávek?

Psychedelika mají dlouhou historii užívání, a přesto v moderní západní společnosti přitahují emotivní a často polarizované názory. Historie naznačuje, že mohou mít své místo v léčbě neurotických poruch rezistentních vůči léčbě, zejména depresivních poruch, úzkostných poruch, závislostí a psychických problémů spojených se smrtí a umíráním. Zdá se, že psychedelika mají účinek závislý na kontextu. Díky zkušenostem víme, že nejvhodnější psychedeliky asistovaná terapie probíhá v bezpečném a pohodlném prostředí, kde pracují psychoterapeuti a psychiatři obeznámení s jejich používáním.

Rostoucí množství důkazů potvrzuje účinnost psychedelických látek. Prostřednictvím působení na serotoninové receptory v centrálním nervovém systému tyto látky umožňují člověku zažít otevřenost, změnit vnímání toho, jak vidí svůj život, a zvýšit vlastní mentální sílu a motivaci přestat pít alkohol.


David Hmíra
Česká psychedelická společnost
26. 2. 2022Seznam zdrojů

(1) Psychedelika v léčbě závislostí [online]. CZEPS.org [cit. 2022-03-04]. Dostupné z: https://czeps.org/psychedelika-v-lecbe-zavislosti/
(2) What is the definition of alcoholism? [online]. Pinelands Recovery Center of Medford [cit. 2022-03-06]. Dostupné z: https://www.pinelandsrecovery.com/definition-of-alcoholism/
(3) Erika Dyck, Chris Elcock. Reframing Bummer Trips: Scientific and Cultural Explanations to Adverse Reactions to Psychedelic Drug Use [online]. https://www.journals.uchicago.edu [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/707512
(4) Miranda DiPaolo. LSD and The Hippies: A Focused Analysis of Criminalization and Persecution In The Sixties [online]. http://pitjournal.unc.edu/, 2018 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: http://pitjournal.unc.edu/content/lsd-and-hippies-focused-analysis-criminalization-and-persecution-sixties
(5) J. H. Rucker, D. J. Nuttd. Psychiatry & the psychedelic drugs. Past, present & future [online], 2018 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081730638X
(6) T. McAllister, P. Staff. LSD Resurges 42 Years After Psychedelic 1960s [online]. https://maps.org/, 2012 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://maps.org/news/media/lsd-resurges-42-years-after-psychedelic-1960s/
(7) J. Eckelbarger. A Psychedelic Approach to Treating Alcoholism: Drug & Alcohol Addiction Treatment [online]. https://stonegatecenter.com/, 2021 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://stonegatecenter.com/a-psychedelic-approach-to-treating-alcoholism/
(8) L.POSTON. Treating Addiction With Psychedelics: Could It Help Cure Alcoholism? [online]. https://riahealth.com/, 2021 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://riahealth.com/2021/07/15/treating-addiction-with-psychedelics-could-it-help-cure-alcoholism/
(9) J. Eckelbarger. A Psychedelic Approach to Treating Alcoholism: Drug & Alcohol Addiction Treatment [online]. https://stonegatecenter.com/, 2021 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://stonegatecenter.com/a-psychedelic-approach-to-treating-alcoholism/
Pokud chcete podpořit aktivity CZEPS, můžete tak učinit na této stránce.