Rubriky
Blog

Příprava na psychedelickou vlnu: psychedelické poradenství a integrace

Do psychoterapeutické praxe přichází Viktor. Je mu 22 let a studuje VŠE. Rád by zkusil lysohlávky. Domnívá se, že by mu mohla psychedelická zkušenost pomoci zvládnout aktuální krizi. Cítí se depresivní, studium mu nedává moc smysl. Není si jistý, jak naložit se svou budoucností.

Viktor vyzkoušel houbičky s přáteli v létě na hudebním festivalu. Jeho první zkušenost s psychedelickou látkou nebyla ani moc intenzivní. Nebyla nijak zvlášť nepříjemná, takže nepotřeboval využít služby krizové intervence od PsyCare. Celkově ho ale zkušenost zaujala a přečetl si o psychedelikách víc. Teď se chce poradit. Chce zvážit, jestli je dobrý nápad zkusit psychedelika znovu. Viktor je typický klient služby psychedelického poradenství a integrace.

Díky současnému boomu klinického psychedelického výzkumu vznikají metodiky k integraci psychedelické zkušenosti se snahou o zlepšení duševního zdraví uživatele.[1] Koncepce služby psychedelic harm reduction and integration byla formulována poměrně nedávno.[2],[3] Přitom navazuje na dlouhou praxi harm reduction služeb u psychedelických látek.  Nejedná se o krizovou intervenci. Zahrnuje totiž také poradenství před potenciálním užitím psychedelické látky. Pojďme si ji představit a začněme důvody, proč je potřebná.

Mediální obraz psychedelik je stále pozitivnější

Podívejme se na titulky některých mediálních zpráv, které se objevily za poslední dva roky. ČT24: Nové přístupy k léčbě deprese[4], Forbes: Psychedelika místo antidepresiv. Zakázané látky mohou v Česku brzy bodovat v terapii[5], Žena Aktuálně.cz: Důstojné umírání? Čeští vědci věří v sílu psychedelik. Fungují proti depresi, tvrdí[6], Ona Dnes: Ketamin pomáhá lépe se vyrovnat s náročným prožitkem, říká psychoterapeutka[7], Respekt: Ano, máš pravdu … takhle nějak vypadá láska[8], Radio Wave: Psychedelika mohou přinášet hlubší porozumění vlastní duši, říká teolog a religionista[9].

Zdravotnický deník píše ještě před dvěma roky: Důkazů o benefitech léčby duševních poruch pomocí psychedelik přibývá, Austrálii ale zatím nepřesvědčily[10]. A nyní však už hlásá titulek z Guardianu: Austrálie umožní předepisování MDMA a psilocybinu pro duševní poruchy rezistentní k léčbě[11].

Pozitivní zprávy jsou přitom založeny na stále větším množství důvěryhodných vědeckých dat.[12],[13],[14] Výzkumné studie potvrzující bezpečnost a účinnost psychedeliky asistované terapie jsou publikovány v nejprestižnějších odborných časopisech.[15],[16],[17]

Očekáváme vzrůst počtu uživatelů

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti podle výzkumů z roku 2021 užilo v ČR 5–6 % populace halucinogenní houby  a 1–4 %  LSD a kolem 1 % další psychedelika (meskalin, ayahuasca, ibogain, ketamin aj.). Za posledních 12 měsíců užilo halucinogenní houby 0,7–1,5 % dospělých, LSD 0,1–0,5 % a další psychedelika 0,2 %. U populace mladých dospělých (15–34 let) jsou údaje většinou dvojnásobné, takže už nyní se jen v této skupině jedná přibližně o 90 000 uživatelů ročně.[18] Důvody k užití psychedelických látek jsou často specifické. Ve zprávě z Národního psychedelického výzkumu uvádí většina českých uživatelů psychedelik jako svou motivaci kromě zábavy také seberozvoj, spiritualitu, existenciální a sociální důvody a léčení duševních obtíží.[19]

Očekávaný trend můžeme odhadovat podle dat poskytnutých třiceti tisíci uživateli pro Global Drug Survey. Jedna třetina účastníků průzkumu pocházela z Německa. Počet osob, které mezi roky 2015 a 2021 užily LSD a psilocybin, se téměř zdvojnásobil, u ketaminu a DMT je trojnásobný. Přitom polovina uživatelů uvádí jako cíl zvýšení pocitu pohody. Pro třetinu uživatelů je motivací lépe zvládat emoční potíže. Patnáct procent se snaží o léčení psychiatrické poruchy.[20]

Dostupnost služeb je zatím v Česku minimální

Pod vedením odborníků je možné absolvovat psychedeliky asistovanou psychoterapii  pouze na dvou pracovištích v ČR. Pacienti s farmakorezistentní depresí[21] a s depresí doprovázející onkologické onemocnění[22] se mohou zúčastnit výzkumných studií v Národním ústavu duševního zdraví. Pražská psychedelická klinika Psyon zase nabízí ketaminem asistovanou psychoterapii pro pacienty s depresivním onemocněním, úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy a posttraumatickou stresovou poruchou. Tato služba je pro pacienty, u nichž byla standardní léčba neúčinná nebo způsobovala nežádoucí účinky.[23]

Pro uživatele na letních festivalech a hudebních akcích funguje od roku 2017 služba harm reduction a krizové intervence PsyCare, poskytovaná vyškolenými dobrovolníky.[24] Poradenské služby pro návštěvníky akcí poskytuje také organizace Podané ruce v programech zaměřených na taneční scénu: Hard&Smart a Back Stage.[25]

Od loňského roku nabízí organizace Beyond Psychedelics pro veřejnost skupiny psychedelické integrace[26] a začíná se vzděláváním pracovníků v sociálních, adiktologických a zdravotních službách[27]. Psyon nedávno otevřel skupinu psychedelické integrace pro klienty, kteří absolvovali ketaminem asistovanou psychoterapii.[28] Česká psychedelická společnost poskytuje anonymní internetovou poradnu a věnuje se dalším činnostem zvyšujícím povědomí o benefitech a rizicích psychedelik.[29]  CZEPS také právě aktualizuje síť psychoterapeutů – odborníků pro integraci. Služby mohou využít uživatelé, kteří potřebují zpracovat náročný psychedelický zážitek a chtějí začlenit nové poznatky do svého života.[30]

Je evidentní, že potřebné služby se začínají objevovat a jsou poskytovány na dobré odborné úrovni. Zatím jsou ale dostupné jen pro minimální počet uživatelů.

Jak mírnit riziko a maximalizovat benefity

Lidi jako Viktor často nejsou diagnostikovanými pacienty. Nesplňují kritéria indikace k psychedeliky asistované psychoterapii ve zdravotnickém zařízení nebo v klinickém výzkumu. Typicky nepotřebují ani krizovou intervenci. Ovšem pomoc potřebují. Co může tedy služba psychedelického poradenství a integrace nabídnout?

Podle Ingmara Gormana a dalších „psychedelic harm reduction and integration zahrnuje podporu ve zkoumání a zvyšování porozumění klienta v jeho vztahu k psychedelickým látkám bez povzbuzování k jejich užívání. Součástí služby není podávání psychedelik ani poskytování psychoterapie během užití.“[31] Služba nabízí především bezpečné prostředí, respekt k autonomii a rozhodnutím klienta. Klient nezíská stigma člověka, který chce užít nebo užil drogu. Důležitou součástí je zvažování alternativ k užití psychedelik, jako je klasická psychoterapie, psychiatrická psychofarmakologická léčba, mindfulness, meditační techniky, somatická psychoterapie apod.

Služba spočívá v poskytování informací a současně využívá psychoterapeutické principy. Umožňuje klientovi učinit skutečně informované rozhodnutí. To je založené nejen na aktuálně dostupných vědeckých důkazech, ale také na prozkoumání vlastní motivace, potřeb, obav a individuálních rizik. Integrační část služby následuje, pokud klient psychedelickou látku užil. Zde převažuje psychoterapeutická práce s cílem využít zkušenost k podpoře duševního zdraví a zpracování případné náročné zkušenosti nebo přetrvávajících potíží.

Brian Pilecky a další autoři v článku věnovaném etickým a právním aspektům služby dodávají: „Harm reduction přístup považuje za vhodné poskytnout klientům prostor, kde mohou upřímně mluvit o užívání psychotropních látek s psychoterapeutem, který je nehodnotí a myslí na jejich nejlepší zájmy. To je lepší než vytvářet situaci, kdy klienti musí terapii ukončit nebo tajit užívání látek či neochotu abstinovat, aby se vyhnuli hodnocení nebo odmítnutí péče. Terapeut se nestaví pro ani proti užití psychedelické látky. Místo toho se zaměřuje na cíle a prospěch klienta. Snaží se pomoci, aby klient sám rozhodl, jaké chování povede k životu, po kterém touží.“[32]

Z pohledu prevence rizikového chování jde o terciární prevenci s přesahem do prevence sekundární.[33] Záměrem je předejít tělesným, duševním nebo sociálním potížím a také rizikovému užití obecně. Cílovou skupinou jsou často uživatelé, kteří nehledají pouze neobvyklý zážitek a zábavu. Jejich motivací je seberozvoj, prohloubení vlastní spirituality nebo snaha o zlepšení zdraví. Ze služby mohou profitovat potenciálně rizikoví uživatelé: prvouživatelé, mladí dospělí a lidi s duševními nebo somatickými potížemi.

Aby služba fungovala

Tento koncept a přístup může být vhodným a praktickým nástrojem pro širokou skupinu odborníků: psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, adiktologů, sociálních pracovníků, lékařů. Z principu je tato služba také mezioborová. Například psychoterapeut odkazuje klienta na lékaře k posouzení zdravotních rizik nebo lékových interakcí. Naopak, když se na praktického lékaře obrátí člověk se žádostí o radu, může praktik doporučit specializovanou službu psychoterapeuta.

Pokud máme být připraveni na očekávaný vzrůst počtu uživatelů, je třeba už nyní připravit metodiky služeb odpovídající českému kontextu a pokračovat v osvětě veřejnosti a vzdělávání profesionálů. Metodiky je třeba v praxi systematicky ověřovat, vyhodnocovat jejich efektivitu a pracovat na zajištění dostupnosti. Důležitým doplněním, dále snižujícím rizika, je možnost využít služeb testování psychedelických látek. V neposlední řadě je nutná další diskuse ohledně etických a právních aspektů podobně jako v případě doprovázení při užití psychedelika (sitterování).[34]

Závěrem

Psychedelické poradenství a integrace (psychedelic harm reduction and integration) je vhodná služba pro (potenciální) uživatele psychedelik, kteří nesplňují indikační kritéria pro psychedeliky asistovanou psychoterapii ani krizovou intervenci typu PsyCare. Umožňuje minimalizovat rizika pro uživatele, zvážit méně rizikové alternativy, poskytnout informace pro informované rozhodnutí a maximalizovat případné benefity pro duševní zdraví.

Jan Soukup
Česká psychedelická společnost


[1] Bathje GJ, Majeski E, Kudowor M. Psychedelic integration: An analysis of the concept and its practice. Front Psychol. 2022 Aug 4;13:824077.

[2] Gorman I, Nielson EM, Molinar A, Cassidy K, Sabbagh J. Psychedelic Harm Reduction and Integration: A Transtheoretical Model for Clinical Practice. Front Psychol. 2021 Mar 15;12:645246.

[3] Pilecki B, Luoma JB, Bathje GJ, Rhea J, Narloch VF. Ethical and legal issues in psychedelic harm reduction and integration therapy. Harm Reduct J. 2021 Apr 7;18(1):40.

[4] ČT24 2021 (od 2. hodiny a 39. minuty) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/221411010101215/

[5] Forbes 2021 https://forbes.cz/psychedelika-misto-antidepresiv-zakazane-latky-mohou-v-cesku-brzy-bodovat-v-terapii/

[6] Žena Aktuálně.cz 2022 https://zena.aktualne.cz/psychedelika-a-paliativni-pece/r~2a7483aa7a8e11ec8a24ac1f6b220ee8/

[7] iDnes.cz 2022

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/rozhovor-eva-kozakova-lecba-deprese-psychedelika.A220811_092038_zdravi_pet

[8] Respekt 2022

https://www.respekt.cz/tydenik/2022/19/bene-je-tohle-laska

[9] ČR, Radio Wave 2021

https://wave.rozhlas.cz/psychedelika-mohou-prinaset-hlubsi-porozumeni-vlastni-dusi-rika-teolog-a-8523053

[10] Zdravotnický deník 2021

https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/02/dukazu-o-benefitech-lecby-dusevnich-poruch-pomoci-psychedelik-pribyva-australii-ale-zatim-nepresvedcily/

[11] The Guardian 2023 https://www.theguardian.com/australia-news/2023/feb/03/australia-to-allow-prescription-of-mdma-and-psilocybin-for-treatment-resistant-mental-illnesses

[12] Reiff CM, Richman EE, Nemeroff CB, Carpenter LL, Widge AS, Rodriguez CI, Kalin NH, McDonald WM. Psychedelics and Psychedelic-Assisted Psychotherapy. Am J Psychiatry. 2020 May 1;177(5):391-410.

[13] Andersen KAA, Carhart-Harris R, Nutt DJ, Erritzoe D. Therapeutic effects of classic serotonergic psychedelics: A systematic review of modern-era clinical studies. Acta Psychiatr Scand. 2021 Feb;143(2):101-118.

[14] Schimmel N, Breeksema JJ, Smith-Apeldoorn SY, Veraart J, van den Brink W, Schoevers RA. Psychedelics for the treatment of depression, anxiety, and existential distress in patients with a terminal illness: a systematic review. Psychopharmacology (Berl). 2022 Jan;239(1):15-33.

[15] Carhart-Harris R, Giribaldi B, Watts R, Baker-Jones M, Murphy-Beiner A, Murphy R, Martell J, Blemings A, Erritzoe D, Nutt DJ. Trial of Psilocybin versus Escitalopram for Depression. N Engl J Med. 2021 Apr 15;384(15):1402-1411.

[16] Davis AK, Barrett FS, May DG, Cosimano MP, Sepeda ND, Johnson MW, Finan PH, Griffiths RR. Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021 May 1;78(5):481-489.

[17] Mitchell JM, Bogenschutz M, Lilienstein A, Harrison C, Kleiman S, Parker-Guilbert K, Ot’alora G M, Garas W, Paleos C, Gorman I, Nicholas C, Mithoefer M, Carlin S, Poulter B, Mithoefer A, Quevedo S, Wells G, Klaire SS, van der Kolk B, Tzarfaty K, Amiaz R, Worthy R, Shannon S, Woolley JD, Marta C, Gelfand Y, Hapke E, Amar S, Wallach Y, Brown R, Hamilton S, Wang JB, Coker A, Matthews R, de Boer A, Yazar-Klosinski B, Emerson A, Doblin R. MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Nat Med. 2021 Jun;27(6):1025-1033.

[18] Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti: Zpráva o nelegálních drogách v ČR 2022

[19] Národní ústav duševního zdraví: Národní psychedelický výzkum 2019-2021

[20] Global Drug Survey 2021

[21]https://www.nudz.cz/pro-media/zapojte-se-do-vyzkumu/nabirame-do-nove-studie-pomozte-nam-otestovat-vliv-psilocybinu-na-lecbu-deprese

[22]https://www.nudz.cz/pro-media/zapojte-se-do-vyzkumu/zahajujeme-vyzkum-lecby-deprese-a-uzkosti-u-onkologickych-pacientu-s-vyuzitim-psychedelik

[23] https://www.psyon.cz/ketaminem-asistovana-psychoterapie/

[24] https://psycare.cz/

[25] https://podaneruce.cz/centra-sluzby/program-hardsmart/

[26] https://beyondpsychedelics.cz/vzdelavani/skupiny-psychedelicke-integrace/

[27] https://beyondpsychedelics.cz/vzdelavani/psychedelicke-minimum/

[28] https://www.psyon.cz/otevirame-prvni-integracni-skupinu/

[29] https://czeps.org/potrebujes-pomoc/

[30] https://prostorintegrace.cz/

[31] Gorman et al 2021

[32] Pilecki et al. 2021

[33] https://www.adiktologie.cz/co-je-prevence

[34] CZEPS 2022 Právní analýza sitterování a šíření toxikomanie