Rubriky
Blog

Možnost předepisování MDMA a psilocybinu v Austrálii

Psilocybin je psychedelikum obsažené v řadě druhů hub, nejznámějším a nejčastějším rodem je Psilocybe neboli lysohlávky. Dnes již máme silné důkazy, že pomáhá u řady duševních poruch jako např. deprese, úzkosti, závislosti apod. MDMA je pak syntetický empatogen, který se v experimentální medicíně používá na léčbu PTSD neboli posttraumatické stresové poruchy.

Obě látky doposud patřily na celém světě do nejpřísněji kontrolovaných skupin. Z politických důvodů tam byly zařazeny a jejich řazení v principu zastřešuje Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a Úmluva OSN o psychotropních látkách z roku 1971.

Právo pak bylo a je vymáháno v rámci tzv. Války proti drogám, kterou vyhlásily Spojené státy americké a díky svému mocenskému vlivu ji rozšířily do velké části světa. Její vliv a tragické selhání můžeme sledovat ještě dnes.

Jednotlivé státy pak mají odlišné řazení látek, které ale sdílí stejnou (ne)logiku. Látky jsou řazeny podle rizika rozvoje závislosti, lékařského využití apod. Psychedelika a MDMA jsou řazena do kategorie, která z definice obsahuje nebezpečné látky s nulovým lékařským využitím a vysokým rizikem rozvoje závislosti.

Ironií je, že psychedelika nesou minimální rizika, nulové riziko rozvoje závislosti a dle dostupných důkazů zásadní potenciál v léčbě mnoha onemocnění, pro která nemá současná medicína adekvátní a účinnou léčbu. MDMA je v kontextu terapie rovněž v zásadě bezpečná, i když na rozdíl od psychedelik nese riziko rozvoje závislosti. Nicméně v rámci terapie je užita jediná dávka.

V USA se o řazení látek stará FDA (Food and Ddrug Administration – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv). Látky jsou rozdělené do skupin označených „Schedule“. Nejpřísněji kontrolovaná skupina, kam spadá psilocybin a MDMA, je dle této nomenklatury „Schedule I“.

V České republice pak skupiny látek definuje nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a tyto látky jsou pak zařazeny v „seznamu č. 4“. V Austrálii pak seznam spravuje TGA (Therapeutic Goods Administration) – o tom podrobněji dále v článku.

Některé psychedelické látky jsou již v některých státech dekriminalizovány nebo dokonce legální. Na úrovni USA se jedná například o Oregon. Dále například v latinské Americe je domorodý psychedelický nápoj ayahuasca nejen legální, ale je považován za součást národního bohatství. Ve většině světa je přístup k legalizačním nebo přinejmenším dekriminalizačním snahám velice zdrženlivý.

Novinka v Austrálii

Teď již k nové právní úpravě, která přichází v platnost v Austrálii. Od července budou moci psychiatři předepisovat MDMA a psilocybin při léčbě duševních poruch.

Rozhodnutím Úřadu pro léčivé přípravky (TGA –Therapeutic Goods Administration) se Austrálie stane první zemí na světě, kde bude možné předepisovat psychedelika.

Obě látky jsou zařazeny do seznamu 9 (zakázané látky) a budou přeřazeny do seznamu 8 (kontrolované látky). Toto přeřazení se týká pouze specifických podmínek, tj. použití v léčbě duševních onemocnění a klinických studií. Za všech ostatních okolností zůstanou zařazeny v seznamu 9.

Psychiatři budou moci od 1. července předepisovat MDMA na posttraumatickou stresovou poruchu a psilocybin na léčbu rezistentní deprese. TGA k tomu uvádí, že se jedná o jediné diagnózy, u nichž existují dostatečné důkazy o potenciálním přínosu pro určité pacienty.

Dle statistik až jeden z pěti Australanů bude během svého života trpět posttraumatickou stresovou poruchou, přičemž specifické skupiny včetně válečných veteránů a pracovníků záchranných služeb jsou ohroženy více. Depresí pak trpí každý šestnáctý Australan.

Ne všichni, kteří mají nárok na léčbu psychedeliky, však budou mít k těmto lékům přístup a není jasné, jak rozsáhlý program předepisování bude. Předepisovat léky budou moci pouze psychiatři, kteří budou muset být schváleni etickou komisí pro výzkum na lidech a poté schváleni v rámci programu autorizovaných předepisovatelů TGA. Bude nutné splnit řadu kritérií, včetně způsobu výběru pacientů, protokolů o poskytování, sledování pacientů a také kritérií týkajících se školení, řízení a podávání zpráv.

Prozatím jediným způsobem, jak léky získat, je jejich dovoz na základě licence vydané TGA, ale plánuje se i místní výroba. Australská vědecká agentura CSIRO má povolení k  práci s psilocybinem a MDMA. Dr. Peter Duggan, vedoucí týmu skupiny CSIRO pro botanická léčiva, uvedl, že agentura spolupracuje s australskými společnostmi na vývoji nových psychedelických léčiv a zdokonalení výrobních procesů, aby se po klinických zkouškách mohlo přistoupit ke komercializaci.

Peter Duggan dále dodává, že „Oznámení TGA nám dodává optimismus, že psychedelika, na kterých pracujeme s australskými malými a středními podniky, budou nakonec přínosem pro pacienty.“

Bude třeba vypracovat protokoly, kterými se bude řídit podávání léku ve spojení s psychoterapií. Profesor Chris Langmead (zástupce ředitele Neuromedicines Discovery Centre na Monash Institute of Pharmaceutical Sciences) říká, že v klinických studiích probíhají psychoterapeutická sezení, která mají pacienta připravit na léčebná sezení s dávkou MDMA nebo psilocybinu spolu s psychoterapií a za dohledu dvou terapeutů.

Během příštích pěti měsíců budou vypracovány postupy, protokoly a plány školení. TGA uvádí, že pokud budou k dispozici důkazy, zváží rozšíření indikace psilocybinu a MDMA o další oblasti, například úzkosti, poruchy příjmu potravy a závislosti, stres na konci života a obsedantně kompulzivní poruchy.

Probíhají také zkoušky dalších psychedelických látek, jako je diethylamid kyseliny lysergové (LSD) a dimethyltryptamin (DMT).

Příležitost pro Českou republiku?

Z výše uvedeného vyplývá, že logika legislativní úpravy zmíněných látek v Austrálii do jisté míry odpovídá logice právní úpravy konopí v České republice. Obecně řečeno konopí legální není. Konopí pro lékařské použití je pak legální za splnění daných podmínek. Zásadním rozdílem je, že zatímco lékařské konopí je v ČR na předpis vydáno pacientovi domů, MDMA a psilocybin bude v Austrálii podáván ve zdravotnických zařízeních.

Mohlo by tomu tak být i v České republice? Mohla by existovat kategorie „lékařský psilocybin“ a „lékařské MDMA“, které by byly legální pro použití speciálně vyškolenými psychiatry? Dle mého názoru by to možné bylo a bylo by načase, aby se „australskou cestou“ vydaly i další státy. Legislativní překážky zbytečně komplikují výzkum i potenciální léčbu pacientů, u kterých jiné metody léčby selhávají.

Vojtěch Cink
Česká psychedelická společnost
24. 2. 2023

Konkrétní citace výroků pochází z článku: https://www.theguardian.com/australia-news/2023/feb/07/prescribing-mdma-and-psilocybin-who-will-get-the-drugs-and-how-will-they-help